ruby-community-conference-logoruby-community-conference-logo

Ruby Warsaw

Community

Conference

02

FEB 2024

Warsaw, Poland

Pałac Kultury i Nauki
Kinoteka, pl. Defilad 1

RUBY WARSAW COMMUNITY CONFERENCE

Terms and Conditions

REGULAMIN RUBY WARSAW COMMUNITY CONFERENCE 02 LUTY 2024

Niniejszy regulamin określa warunki udziału w konferencji RUBY WARSAW COMMUNITY CONFERENCE w dniu 2 lutego 2024 roku, która odbywa się stacjonarnie w Kinoteka Multiplex Pałac Kultury i Nauki (wejście od al. Jerozolimskich) Plac Defilad 1 w Warszawie. Organizatorem konferencji jest VISUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

1. DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 • Organizator - VISUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 7C/37 01-651 Warszawa; NIP: 5252407531, REGON: 141122076, adres [email protected]
 • Konferencja - konferencja dotycząca zagadnień istotnych dla branży IT, organizowana przez Organizatora, składająca się z przewidzianych w Agendzie prelekcji;
 • Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem https://rubycommunityconference.com, na której znajdują się wszelkie informacje organizacyjne dotyczące Konferencji
 • Agenda - ustalony przez Organizatora program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.
 • Platforma sprzedażowa - strona internetowa dostępna pod adresem https://cart.easy.tools/checkout/32357402/ruby-warsaw-community-conference-ticket-2-2, do której następuje przekierowanie z Serwisu, za pośrednictwem której możliwe jest dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konferencji oraz płatność za bilet uprawniający do udziału. Właścicielem Platformy EasyCart jest Eduweb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 10 lok. 46
 • Prelegent - osoba fizyczna, zaproszona do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji
 • - Polityka Prywatności - dokument dostępny w Serwisie, określający zasady, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Uczestników i Prelegentów, jak również uprawnienia osób, których dane dotyczą oraz inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin
 • Uczestnik - posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Użytkownik uprawniony do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych w Regulaminie, na podstawie umowy o udział w Konferencji zawartej pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności osoba niepełnoletnia, może być Uczestnikiem wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego, pod warunkiem, że przedstawiciel ten będzie sprawował opiekę nad takim Użytkownikiem, a na jego udział w Konferencji wyrazi zgodę Organizator.
 • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 • Zgłaszający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca w imieniu własnym lub na rzecz osoby trzeciej Zgłoszenia;
 • Zgłoszenie - wypełnienie formularza internetowego dostępnego w ramach Platformy, za pośrednictwem którego możliwe jest podanie danych niezbędnych do udziału w Konferencji i uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.
 • Bilet - opłata za udział w Konferencji dostępny w różnych opcjach i według cenniku opisanych w pkt 5

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, a także szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników, Użytkowników oraz Prelegentów.
 2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów, do których prawa przysługują osobom trzecim (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.), przysługują Organizatorowi i z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez Organizatora.
 3. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji można skontaktować się z Organizatorem poprzez pocztę e-mail, pod adresem:[email protected].
 4. Zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności jest wymogiem do dokonania Zgłoszenia, a tym samym udziału w Konferencji.
 5. Użytkownicy, Uczestnicy, Prelegenci oraz Organizator zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. UDZIAŁ W KONFERENCJI W CHARAKTERZE UCZESTNIKA

 1. Zgłoszenie do udziału w Konferencji może zostać dokonane w każdym czasie przed rozpoczęciem Konferencji, dopóki taka możliwość jest aktywna w Serwisie Organizatora lub do wyczerpania limitu biletów.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail (na ten adres e-mail zostanie przesłany bilet, informacje dotyczące organizacji Konferencji, itp. dlatego prosimy o podanie bezpośredniego i aktualnego adresu e-mail). Dodatkowo możliwe jest podanie danych do faktury: NIP
 3. W przypadku, w którym Zgłoszenia dokonuje Zgłaszający działający w imieniu osoby trzeciej, powinien on wskazać w formularzu zgłoszeniowym swoje dane.
 4. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Zgłaszający wybiera opcję biletu według opcji dostępnych w Serwisie
 5. Koszt wskazany w momencie zakupu jest kosztem uwzględniającym wszystkie opłaty i podatki
 6. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać można wyłącznie w walucie polskiej
 7. Płatność odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy sprzedażowej EasyCart
 8. W formularzu zgłoszeniowym możliwe jest podanie posiadanego kodu zniżkowego. Brak podania kodu zniżkowego w toku rejestracji powoduje utratę uprawnień do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w momencie wyboru biletu
 9. Poprzez przesłanie Zgłoszenia, Zgłaszający składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji
 10. Otrzymanie przez Organizatora oferty, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jest potwierdzane poprzez przesłanie na adres e-mail podany w trakcie dokonywania Zgłoszenia wiadomości e-mail potwierdzającej jego dokonanie. Z chwilą przesłania tej wiadomości, pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 11. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, osoba, na rzecz której zawarta jest ta umowa, uzyskuje status Uczestnika, który umożliwia jej stacjonarne uczestniczenie we wszystkich prelekcjach wskazanych w Agendzie. Miejscem Konferencji jest BEC, Emilii Plater 53.
 12. Uczestnik i Zgłaszający zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu korzystania z obiektu, w którym będzie odbywać się Konferencja dostępnego pod linkiem
 13. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Konferencja może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Uczestnicy decydując się na udział w Konferencji wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku swojego lub swoich podopiecznych w przypadku osób małoletnich w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wizerunek Uczestnika Konferencji może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora)).

4. UDZIAŁ W KONFERENCJI W CHARAKTERZE PRELEGENTA

 1. Prelegent bierze udział w Konferencji jako Uczestnik, nie ponosi żadnych opłat za uczestnictwo
 2. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczone w prezentacji ponosi Prelegent
 3. Z chwilą przekazania Organizatorowi prezentacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Prelegent udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów przekazanych Organizatorowi w Propozycji oraz prezentacji, jak również udziela zezwolenia na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na fotografii będącej elementem propozycji

5. BILETY I CENNIK

 1. Bilety dostępne są w następujących opcjach:
  • Pre Early Bird - 160zł brutto. Bilet dla jednego Uczestnika, upoważnia do stacjonarnego udziału w Konferencji. Cena promocyjna ograniczona czasowo. Informacja o wygaśnięciu promocji dostępna w Serwisie w trakcie jej trwania.
  • Early Bird - 180zł brutto. Bilet dla jednego Uczestnika, upoważnia do stacjonarnego udziału w Konferencji. Cena promocyjna ograniczona czasowo. Informacja o wygaśnięciu promocji dostępna w Serwisie w trakcie jej trwania.
  • Regular - 200zł brutto. Bilet dla jednego Uczestnika, upoważnia do stacjonarnego udziału w Konferencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
  • Supporter - 400zł brutto. Bilet dla jednego Uczestnika, upoważnia do stacjonarnego udziału w Konferencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
  • Supporter 2 - 800zł brutto. Bilet dla jednego Uczestnika, upoważnia do stacjonarnego udziału w Konferencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
 2. Bilety podlegają zniżkom według uznania Organizatora. Zakup zniżkowego biletu odbywa się za pośrednictwem spersonalizowanego linku, za pomocą którego jedynie można skorzystać ze zniżki.
 3. Bilety są imienne. W momencie zakupu biletu następuje jednocześnie rejestracja Uczestnika do udziału w Konferencji.
 4. Po zakupie biletu nie ma możliwości przekazania go osobie trzeciej.

6. ZMIANY W PROGRAMIE KONFERENCJI

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu, miejsca i sposobu przeprowadzenia Konferencji
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia zakończenia Konferencji.
 3. Organizator poinformuje Zgłaszającego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem https://rubycommunityconference.com
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu

7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z Konferencją jest VISUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 7C/37 01-651 Warszawa; NIP: 5252407531, REGON: 141122076
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w związku z Konferencją zostały wskazane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie oraz Platformie sprzedażowej.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.
  • realizacji zawartej przez Administratora z Zgłaszającym umowy obejmującej udział Uczestnika w konferencji organizowanej przez Administratora oraz
  • celów marketingowych
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:
  • podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową
  • inni podwykonawcy Administratora, w tym w szczególności podmioty utrwalające na zlecenie Administratora przebieg Konferencji
  • sponsorzy Konferencji
 5. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw lub zasięgnięcia dalszych informacji na ich temat należy kontaktować się z Administratorem

8. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, możliwość jednostronnego odstąpienia, wypowiedzenia czy innego zakończenia Umowy przez Zgłaszającego niebędącego Uczestnikiem, jest wyłączona. Organizator podchodzi jednak do każdej sytuacji indywidualnie i w przypadku zdarzeń losowych prosi o bezpośredni kontakt pod adresem:[email protected]
 2. Kupującym Bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9. REKLAMACJE

 1. Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: [email protected], a także pocztą na adres siedziby Organizatora (VISUALITY ul. Gwiaździsta 7C/37 01-651 Warszawa; NIP: 5252407531, REGON: 141122076)
 2. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • wskazanie konferencji, której reklamacja dotyczy;
  • oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  • przedmiot reklamacji,
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.
 5. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4, nie dotyczy to reklamacji składanych przez konsumentów. Organizator poinformuje o tym składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Check the newsletter

Still in doubt?

Don't miss the chance to join the eventful Ruby community evening!